Chelninsky Branch

Contact information

Chelninsky Branch
(423820, city N. Chelny , township Sidorovka, Magistralnaya St., 21) code 8-8552
Branch Director Andrey Yu. Barsukov 70-67-22
Reception 70-65-46
Sarmanovsky RBRU (423350, с. township Sarmanovo, Profsoyuznaya St., 36) code 8-85559
Head of RB Unit Nafis M. Faskhutdinov 5-00-00, 5-00-02 Fax

Photogallery

Chelninsky Branch
Chelninsky Branch
Chelninsky Branch
Chelninsky Branch
Chelninsky Branch
Chelninsky Branch

Back to the list